top of page
DSC_0248.JPG

BIOZ

SKOGEN JORDEN FJÄLLET

About

Fotograf Paul Van den Brink 

OM BIO Z

Vår nyfikenhet på hur vi kan förvalta skog, jord och fjäll i Jämtlands län, med världsledande ny kunskap och smarta hållbara metoder, har fått oss att skapa initiativet Bio Z.

Den förändring som pågår på hela jorden just nu, med klimatförändringar, en allt mer utbredd digitalisering där artificiell intelligens (AI) blir vardag, och den pågående pandemin, ger oss unika möjligheter att lösa nya och gamla problem på nya sätt.

Här i Jämtland och Härjedalen har vi ett gemensamt intresse att samlas kring frågeställningen: Hur kan vi förvalta naturen på ett klokare sätt så vi kan fortsätta jaga, fiska, sköta skogen, odla, utveckla företag, ha fantastiska naturupplevelser och leva ett rikt liv?

En förutsättning för framgångsrik utveckling av det lokala näringslivet bygger på nya affärsmodeller som baseras på en hållbar förvaltning av naturens resurser. Biologisk mångfald, ekosystemtjänster, multifunktionella produktionssystem, AI och datadriven innovation är exempel på kunskapsområden som kommer behöva tvinnas samman i strävan mot en ökad bioekonomi och grön tillväxt. 

Smarta datadrivna verktyg blir allt mer avgörande för förvaltning av skog, jord och mark, och tillgången på spatial data (platsspecifik information, ex. kartor), som stöd för sådana verktyg, har fullkomligen exploderat under det senaste decenniet. 

Inom skogsbruk används högupplösta och detaljerade kartdata av olika slag. Inom jordbruk tillämpas i allt högre utsträckning olika grader av precisionsjordbruk för optimering av exempelvis näringstillförsel, baserat på sensorer och datadrivna verktyg. Besöksnäringen i sin tur har börjat använda sig av interaktiva kartor för att förhöja upplevelsen.

Detta blir än mer viktigt i takt med att policy utvecklingen, såväl nationellt som på EU-nivå, går i riktning mot ett mer effektivt utnyttjande av mark, där fokuset inte ska vara ensidigt på avkastning utan ta stor hänsyn till att även upprätthålla viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

Mittuniversitetet, detta initiativs vetenskapliga hemvist, bedriver framstående forskning inom hållbar markanvändning och spatial analys, där nya sätt att mäta effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster utvecklas, parallellt med nya strategier för en hållbar markanvändning där vi kan både producera biomassa och bidra med viktig miljönytta. Sammantaget är potentialen för vidare kunskapsutveckling och innovation mycket stor.

Bio Z är början på en kunskapsresa där vi hoppas möta många som vill vara med och lära om det nya.

Välkomna!

Oskar, Paul, Henrik & Maja

Portfolio

PROJEKT

92EE2BAB-13F7-471F-99EF-311A0BB1074C_1_105_c.jpeg

Fotograf Maja Brisvall

SMART MARKANVÄNDNING

Under 2021 genomför vi förstudien "Smart Markanvändning för grön tillväxt", finansierad av Region Jämtland Härjedalen och EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. Förstudien genomförs vid institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande vid Mittuniversitetet, Östersund.

Det finns spännande möjligheter för aktörer i Region Jämtland Härjedalen att bedriva en smartare markanvändning, med högre lönsamhet och lägre miljöpåverkan, med hjälp av nya högteknologiska verktyg och tjänster, grundad i lokal högklassig forskning.

Förstudien, liksom det planerade genomförande projektet, riktar sig framförallt till aktörer verksamma inom länets markanvändning och bioekonomi, t.ex. de gröna näringarna och besöksnäringen.

Det riktar sig även mot andra användare av verktyg kopplat till smart markanvändning, såsom myndigheter och ideella föreningar. Projektet riktar sig även till akademin samt företag verksamma inom IT och teknisk innovation, som utvecklare av nya produkter och tjänster.

Vidare så finns det diversifierade möjligheter för lokal innovation, ökad regional förädlingsgrad av biomassa genom en ökad användning av restflöden, framförallt inom industriell produktion av bio baserade produkter.

2_RJH-st_ORIGINAL_svart ordbild + symbol
Unknown.png
image001.jpg
image002.jpg
Kunskap

INNOVATION

DSC_0249.JPG

Fotograf Paul Van den Brink 

Inom Bio Z fokuserar vi på tre huvudsakliga områden när det kommer till mark, nämligen skogen, jorden och fjället.

 

Ett av de bästa sätten att följa naturen är såklart att vara ute i fjäll, skog och mark alla årstider följa förändringen på nära håll.

Den lokala kunskapen om ett markområde har alltid varit viktig.

 

Eftersom miljöövervakningen blir mer avancerad och sofistikerad och vi har sån tillgång till så många nya datadrivna verktyg för insamling av data men också analys möjliggör all denna data en utgångspunkt för innovation.

 

Att hänga med i den utvecklingen är både spännande och en utmaning för det går så rasande fort. Vi hoppas kunna bygga upp den omvärldsbevakningen och lärandet här i Jämtland och Härjedalen. Våra gemensamma erfarenheter och kunskap av såväl verktyg som hyperlokala förändringar är något vi behöver investera i och utveckla tillsammans för att kunna möta en global konkurrens. 

Vi kommer bjuda in till samtal under 2021 för att dela med oss av våra upptäckter men också lära av de vi möter. Potentialen för Jämtlands framtida näringsliv ligger i innovationen kring förvaltning av naturen samt utveckling av bioekonomin. 

Team

TEAM

Anette Andersson_270220_3231_HIRES.jpg
IMG_8698.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Brisvall

maja@brisvall.com

Maja Brisvall är senior rådgivare, föreläsare och hållbarhetsstrateg. Hon har en bakgrund som serieentreprenör och grundat bolag med fokus på tech, utbildning och hållbar affärsutveckling i San Francisco, London och Stockholm.

Genom samarbete med den globala vetenskapen i klimat och tech har Maja  utvecklat innovation och ledarskapsprogram för kunder inom området eko och komplexa system för privat och offentlig sektor. Hon har grundat organisationer som Shift - innovations for a resilient future samt Quantified Planet, Global Goals lab, med fokus på globala målen, AI och levande data.  

Maja har suttit med som rådgivare till regeringen i IT komissioner och rådet för Smarta städer. Genom Nordhallen Observations AB hjälper hon bolag och organisationer i transformation med hållbar affärsutveckling och innovation. På sin gård, Häggsjöbränna gård, på 800 m höjd, i Jämtland omvandlas teori om skog och jord till praktik - och vice versa. 

 

 

Oskar Englund

oskar.englund´@miun.se

Oskar Englund leder arbetet med den pågående förstudien. Han är docent och universitetslektor i miljöteknik med en bakgrund framförallt vid Chalmers tekniska högskola, men han har även gästforskat vid Göteborgs Universitet, Lunds tekniska högskola och Europakommissionens forskningscentrum, Ispra, Italien. Hans forskning handlar primärt om hållbarhetsaspekter av markanvändning, i en värld som blir allt mer beroende av biomassa samtidigt som våra behov och ambitioner att minska negativa miljöeffekter ökar.

 

Oskar är specialiserad inom spatial analys och geografiska informationssystem (GIS), och har utvecklat modeller för att utforska olika typer av markanvändningssystem i olika kontexter och geografiska områden, och på olika skalor. Från att tidigare ha arbetat mycket med Brasilien är han numera fokuserad på Europa och Sverige. Han arbetar ofta interdisciplinärt och med ett stort fokus på att utvärdera och informera policyutvecklingen, framförallt på EU-nivå. 

Vid sidan om sitt akademiska arbete har Oskar varit en aktiv folkbildare, framförallt genom sitt engagemang i den uppskattade föreningen Ekologistas, och har agerat rådgivare för flera politiker på riksdagsnivå. Genom åren har han varit med om att grunda ett antal föreningar och företag inom vitt skilda områden och driver för närvarande ett eget vetenskapligt konsultföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Haller

henrik.haller@miun.se

Henrik Haller är universitetslektor i miljövetenskap, med fokus på multifunktionell markanvändning och matproduktion. Han har också många års internationell erfarenhet av utveckling på landsbygden med olika lokala ideella organisationer.

 

Henriks forskningsfokus är multifunktionell markanvändning, skogsjordbruk,  stadsodling, bioremediering, och industriell symbios. Som entreprenör har han byggt upp en kologisk gård i Nicaragua under snart 20 års tid.

 

Henrik är även en ofta anlitad föreläsare om hållbar livsmedelsproduktion och håller kurser om hållbar odling och trädgårdsdesign.

 

 

Paul Van den Brink

paul.vandenbrink@miun.se

Paul Van den Brink är universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitetet. Paul har en bakgrund inom biologi och kulturgeografi och arbetar ofta med GIS. Hans forskning är inriktad på fjällandskapets förändring, med ett fokus på biologisk mångfald och vegetationsförändringar.

 

Paul är en visionär och intraprenör, som har byggt upp utbildningar för naturguider och skapat närmare 100 naturstigar i Jämtlands natur.

leadImage_researcher.jpeg

Jämtland, Sweden

bottom of page